ALGEMENE VOORWAARDEN DE RAAF MEDIA (Laatste versie maart 2008)

Download hier onze privacyverklaring Privacyverklaring (PDF)

Naast onze algemene voorwaarden hanteren wij de NLdigital Voorwaarden (PDF)

A. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:

1. Toepasselijkheid

2. Inschakelen derden

2. Aanbiedingen, prijs en betaling

3. Vertrouwelijke gegevens, overname personeel en privacy

4. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie

5. Risico

6. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

7. Medewerking door cliënt; telecommunicatie

8. Leveringstermijnen

9. Beëindiging overeenkomst

10. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring

11. Overmacht

12. Toepasselijk recht en geschillen

Voorwaarden met betrekking tot webhosting

13. Domeinnamen en IP-adressen

14 Reglementen

15.0 Duur van de overeenkomst